Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem http://uniwel.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy http://uniwel.cz tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako “zákon”), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je spoečnost UniWel STAVBY, spol s r.o., Zemská 1894, 415 01 Teplice, IČO: 61324043, DIČ: CZ61324043, registrovaná u OR KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6833, (dále též jako “správce”) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity správcem, jakýmkoliv zaměstnancem správce, nebo jakýmkoliv smluvním partnerem správce.
Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek správce, marketingové účely, poskytování údajů třetím osobám, zařazení osobních údajů do databází, zpřístupňování osobních údajů třetím osobám.

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem “Souhlas s poskytnutím a uchováním osobních údajů” v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.

Izolatérství

Provádíme izolace proti nepříznivým účinkům


tepla,


chladu,


hluku nebo chvění,


proti zemní a atmosférické vlhkosti,


tlakové a agresivní vodě,


kyselinovzdorné a protipožární izolace


za použití různých druhů izolačních materiálů.

Byli jste úspěšně přihlášeni k odběru

Share This