Politika integrovaného systému řízení

Zde najdete všechny potřebné informace.

UniWel STAVBY spol. s r.o. si plně uvědomuje odpovědnost za kvalitu všech svých produktů a služeb, za udržování a zlepšování životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany a s platností od 1.5.2012

Na základě zkušeností z působení společnosti na trhu stavebních prací, analýz požadavků a potřeb minulých i stávajících zákazníků, se společnost UniWel STAVBY spol. s r.o. zavazuje:

1) Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 (QMS)
a) Udržovat a postupně zdokonalovat systematické zjišťování potřeb a očekávání zákazníků. Vyhodnocováním získaných informací zjišťovat priority zákazníků v oblasti kvality, jejich naplňováním při všech činnostech usilovat o neustálé zvyšování jejich spokojenosti, poskytovat zákazníkům potřebné informace a poskytovat jim služby v požadovaném rozsahu. Společnost si je vědoma skutečnosti, že spokojený zákazník je hlavním článkem podnikáni.
b) Odpovědnost a kvalifikace pracovníků je našim nástrojem ke zdokonalován(. Prohlubování systému vzděláváni pracovníků na všech úrovních zajistí vyšší spokojenost zákazníka a zajistí bezchybnou realizaci prováděných projektů.
c) Realizovat a dále postupně racionalizovat a zdokonalovat poskytované služby a systémovým přístupem optimalizovat veškeré související činnosti. Tím je zajištěn rozvoj a konkurenceschopnost společnosti na trhu.
d) Pro zabezpečeni vysoké kvality produktů společnosti pečlivě vybírat a hodnotit veškeré dodavatele, kteří mají vazbu na kvalitu těchto produktů a s vybranými dodavateli úzce spolupracovat s cílem získání oboustranné důvěry ve smluvních vztazích.
e) Zjišťovat spokojenost zákazníků s poskytovanými službami a využívat oprávnéných připomínek a stížností ke stanovení nápravných a preventivních opatření ke zlepšováni kvality.

2) Systém environmentálnfho managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 (EMS)
f) Chceme zachovat přírodu pro další generace a proto se zavazujeme k preventivním opatřením na ochranu životního prostředí.
g) Vytvořit maximálně vhodné podmínky a zajistit potřebné zdroje nutné pro fungování systému environmentálnítio managementu.
h) Vytvořit potřebnou dokumentaci, vést záznamy a podávat důkazy o dodržování legislativních i jiných požadavků, vztahujících se k činnosti společnosti, stanovovat environmentální cíle a programy pro jejich piněni na základě používaných technologii.
i) Vést všechny pracovníky společnosti k šetrnému jednání vůči životnímu prostředí a zajistit jejich potřebné vzdělávání a výcvik.
j) Důsledně pinit právní a jiné požadavky vztahující se ke všem činnostem společnosti a pravidelné provádět hodnocení souladu s právními předpisy.
k) Zajistit prevenci znečišťování a minimalizovat environmentální rizika a dopady.

3) Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008 (SM BOZP)
l) Lidský život a zdraví jsou největší hodnotou, proto se vedení společnosti se zavazuje vytvářet při řízení všech aktivit společnosti bezpečné pracovní podmínky, dodržovat platné legislativní normy, vést pracovníky k bezpečné práci a poskytovat potřebné zdroje, nezbytné pro uplatnění řízeni a zlepšování systému managementu BOZP.
m) Vytvářet podmínky pro minimalizaci počtu pracovních rizik, počtu pracovních úrazů a zamezení vzniku nemoci z povolání.
n) Uplatňovat bezpečné pracovní postupy a zaváděl nové stroje a technologie s vysokou mírou ochrany zdraví pracovníků, majetku společnosti a životního prostředí.
o) Stanovovat preventivní opatření pro eliminaci a zamezení nehod, nežádoucích situací a neshod v oblasti BOZP.

V Teplicích dne 1. 1. 2013

Ing. Vladimír Veltruský — jednatel
Vydání č. 1 ze dne: 30. 4. 2012
Změna č. __ ze dne: __
Strana: 1
Celkem: 1

 

Share This